کنترل حیاتی سقف تیرچه بلوک قبل از بتن ریزی

یکی از کنترل های بسیار مهم و ضروری سقف تیرچه بلوک، کنترل تمیزی سقف قبل از بتن ریزی می باشد. متاسفانه در خیلی از موارد، خرده یونولی...

ادامه مطلب

نقشه خوانی و خطاهای اجرایی سقف تیرچه بلوک

در فیلم انتهای صفحه با موارد زیر آشنا خواهید شد: نقشه خوانی سقف تیرچه بلوک شامل تیرها، تیرچه ها و ژوئن برخی از اشکالات اجرایی ر...

ادامه مطلب