کنترل حیاتی سقف تیرچه بلوک قبل از بتن ریزی

یکی از کنترل های بسیار مهم و ضروری سقف تیرچه بلوک، کنترل تمیزی سقف قبل از بتن ریزی می باشد. متاسفانه در خیلی از موارد، خرده یونولی...

ادامه مطلب