لذت از آموزش و دسته بندی عالی مطالب
پشتیبانی عالی،تفکیک وظایف مهندسین ناظر و..
بدون شرح ...
پک فوق العاده ،کاربردی و گروه پشتیبانی خوب
رضایت از پک ناظر مسلح در روز اول...
بدون شرح...........
اولین پروژه بدون استرس و با جسارت
رضایت از پک ناظر مسلح در روز اول..
نهایت رضایت، مسلح بودن در کار و رتبه اول
شروع کار نظارت بدون ترس
پک عالی، کامل و بی نقص و گروه پشتیبانی...
شروع پروژه اول با اعتماد به نفس و...